Jere Estrès

GEN YON NOUVO TIBEBE AK APRANN BAY TETE KAPAB YON BAGAY ESTRESAN.

Koute kò w lè ou santi w estrese. Pran swen tèt ou epi rete janti ak tèt ou. Jwen fason ki sen pou soulaje estrès ou santi a.

Antoure tèt ou ak moun ki bay sipò.

Sa vreman mande yon vilaj pou leve yon timoun. Kite fanmi ak zanmi yo ede w avèk travay nan kay oswa kenbe tibebe w la pandan w ap dòmi, repoze oswa benyen. Gen chans ke yo vle ede, epi ou merite yon poz!

Detann

Jwenn yon kote ki trankil, konfòtab, detann pou w bay tete. Rete detann lè w ap bay tete pi bon pou ou ak tibebe w la. Itilize tan sa pou w kreye lyen ak tibebe w la, koute mizik kalman, medite oswa li.

Èske ou te konnen?

Bay tete kapab ede ou detann ak jere estrès pi byen. Kontak po-a-po avèk tibebe w la gen yon efè kalman natirèl.

Dòmi

Si ou dòmi ase, li pi fasil pou w rete an sante – nan nivo fizik ak mantal. Eseye dòmi nenpòt lè sa posib.

Bouje

Aktivite fizik amelyore imè ou. Kò ou kreye kèk pwodui chimik, ki rele andomòfin, lè w fè egzèsis. Sa yo soulaje estrès ak amelyore imè ou. Mande founisè swen sante ou kilè li bon pou w kòmanse fè egzèsis apre akouchman.

Jwenn Èd nan men yon Pwofesyonèl

Yon terapet ka ede ou travèse estrès ak jwenn fason pozitif pou jere pwoblèm yo.