Jere Estrès

GEN YON NOUVO TIBEBE AK APRANN BAY TETE KAPAB YON BAGAY ESTRESAN.

Koute kò w lè ou santi w estrese. Pran swen tèt ou epi rete janti ak tèt ou. Jwen fason ki sen pou soulaje estrès ou santi a.

Antoure tèt ou ak moun ki bay sipò.

Sa vreman mande yon vilaj pou leve yon timoun. Kite fanmi ak zanmi yo ede w avèk travay nan kay oswa kenbe tibebe w la pandan w ap dòmi, repoze oswa benyen. Gen chans ke yo vle ede, epi ou merite yon poz!

Detann

Jwenn yon kote ki trankil, konfòtab, detann pou w bay tete. Rete detann lè w ap bay tete pi bon pou ou ak tibebe w la. Itilize tan sa pou w kreye lyen ak tibebe w la, koute mizik kalman, medite oswa li.

Èske ou te konnen?

Bay tete kapab ede ou detann ak jere estrès pi byen. Kontak po-a-po avèk tibebe w la gen yon efè kalman natirèl.

Dòmi

Si ou dòmi ase, li pi fasil pou w rete an sante – nan nivo fizik ak mantal. Eseye dòmi nenpòt lè sa posib.

Bouje

Aktivite fizik amelyore imè ou. Kò ou kreye kèk pwodui chimik, ki rele andomòfin, lè w fè egzèsis. Sa yo soulaje estrès ak amelyore imè ou. Mande founisè swen sante ou kilè li bon pou w kòmanse fè egzèsis apre akouchman.

Jwenn Èd nan men yon Pwofesyonèl

Yon terapet ka ede ou travèse estrès ak jwenn fason pozitif pou jere pwoblèm yo.

Side-Lying

POZISYON KOUCHE SOU KOTE

 1. Pou tete dwat la, kouche sou bò dwat ou avèk tibebe w la ki ba w fas.
 2. Rale tibebe w la toupre w. Bouch tibebe w la ta dwe nan nivo pwent tete w.
 3. Nan pozisyon sa, ou ka bèse do tibebe w la avèk bra gòch epi soutni tèt ou avèk bra dwa ou ak/oswa zòrye yo.
 4. Kenbe gwo rad ak rad kabann yo lwen tibebe w la.
 5. Chanje pou tete gòch la.

Pozisyon sa itil lè:

cross-cradle

POZISYON TRANSVÈSAL

 1. Pou tete dwat la, itilize bra goch ou pou kenbe tèt tibebe w la nan tete dwat ou ak kò bebe a nan direkyon bò gòch ou. Yon zòrye sou janm ou ka ede sipòte bra gòch ou.
 2. Mete men gòch ou dousman dèyè zòrèy ak kou tibebe w la, kote pous ak endèks ou dèyè chak zòrèy epi pla men ou ant omoplat tibebe a. Vire kò tibebe a nan sans kò w pou vant ou yo ka ap touche.
 3. Kenbe tete ou tankou ou t ap peze yon sandwich. Pou pwoteje do w, evite bese nan direksyon tibebe w la. Olye de sa, rale tibebe w la sou ou.
 4. Pandan bouch tibebe w la ouvri, pouse dousman avèk pla men gòch ou sou tèt tibebe a pou ede li pran tete a. Asire ou kenbe dwèt ou yo lwen.
 5. Chanje pou tete gòch la.

Pozisyon sa itil lè:

Football

POZISYON ANBREYAJ OSWA “FOUTBÒL AMERIKEN”

 1. Pou tete dwat la, kenbe nivo tibebe w la, fas devan sou kote dwat ou.
 2. Mete tèt tibebe w la toupre pwent tete w epi sipòte do li ak janm li anba bra dwat ou.
 3. Kenbe baz tèt tibebe w la avèk pla men dwat ou. Yon zòrye anba bra dwat ou ka ede sipòte pwa tibebe w la.
 4. Pou pwoteje do w, evite bese nan direksyon tibebe w la. Rale li vin jwenn ou pito.
 5. Chanje pou tete gòch la.

Pozisyon sa itil lè:

CRADLE hold

POZISYON BÈSO

 1. Pou tete dwat la, bèse tibebe w la avèk bra dwat ou. Tibebe w la pral sou bò gòch li sou janm ou, fas li nan nivo pwent tete a.
 2. Tèt tibebe w la pral repoze sou avanbra dwat ou kote do tibebe w la ap nan pati pa anndan bra ak pla men ou.
 3. Vire vant tibebe w la nan direksyon vant ou. Men gòch ou lib pou sipòte tete w, si nesesè. Zòrye yo kapab ede sipòte bra ak koud ou.
 4. Pou pwoteje do w, evite bese nan direksyon tibebe w la. Olye de sa, rale tibebe w la sou ou.
 5. Chanje pou tete gòch la.

Pozisyon sa itil lè:

laid-back

POZISYON KAGE

 1. Panche pa dèyè sou yon zòrye kote vant tibebe w la touche pa w epi tèt li nan nivo bra a. Gen kèk manman ki twouve chita prèske drèt fonksyone byen. Lòt yo prefere panche dèyè epi kouche prèske plat.
 2. Ou ka mete machwè tibebe w la sou tete w oswa ou ka vle itilize yon men pou kenbe tete w toupre tibebe w la. Sa depann de ou ak sa ou santi ki mye a.
 3. Tibebe w la natirèlman ap jwenn pwent tete w epi kòmane souse.

Pozisyon kenbe sa itil lè: