Avantaj Bay Tete

Bay tete ofri tibebe w yo yon depa sen nan lavi epi li benefisye manman yo tou!

Avantaj pou Tibebe yo

LÈT OU CHANJE PANDAN TIBEBE W LA AP GRANDI

Lèt

Premye lèt ou pwodui pandan gwosès la ak jis apre akouchman an rele kolostwòm. Li epè epi gen koulè jòn dore. Lèt sa trè nitritif epi gen antikò pou anpeche tibebe w la tonbe malad. Li ede sistèm dijestif nouvo tibebe a tou devlope ak fonksyone byen.

Anviwon 3 a 5 jou apre akouchman, kolostwòm nan chanje an lèt mati. Lèt mati a blan epi parèt pi epè pase kolostwòm nan. Li gen apèn bon kantite grès, sik, dlo ak pwoteyin pou ede tibebe w la grandi.

LÈT MATÈNÈL EDE PWOTEJE TIBEBE W LA KONT MALADI

Pwoteksyon sa inik epi chanje pou satisfè bezwen tibebe w la.
Tibebe ki nan alètman yo gen mwens risk:

“Mwen te deside bay tete pou avantaj sante yo — pa sèlman pou mwen men pou tibebe mwen an tou. Bay tete founi tibebe mwen an tout eleman nitritif li bezwen yo”.
– Danielle, nouvo manman

BAY TETE REDUI RISK SIDS

Tibebe yo ki nan alètman oswa ke yo bay lèt matènèl ke yo tire, gen mwens risk pou sendwòm lanmò sibit tibebe (SIDS) konpare ak tibebe ki pa te janm pran lèt tete. Plis tan ou bay tibebe w la sèlman lèt tete se mwens risk tibebe w la genyen pou SIDS.

LÈT TRANSFÒME PI DIFISIL POU DIJERE

Pou anpil tibebe, lèt matènèl pi fasil pou dijere pase lèt transfòme. Amwenske founisè swen sante tibebe w la di w bay sipleman avèk lèt transfòme pou rezon medikal, li pi bon pou w bay tibebe w la lèt matènèl.

Avantaj pou Manman

BAY TETE RANN LAVI PI FASIL

Bay tete ka sanble li mande plis efò pase bay lèt transfòme, men li ka rann lavi w pi fasil yon fwa ou menm ak tibebe w la antre nan yon bon woutin.

Lè ou bay tete:

Epitou, tibebe ki nan alètman tete yo ka tonbe malad mwen souvan pase tibebe ki nan lèt transfòme yo. Sa vle di mwens:

BAY TETE EDE MANMAN AK TIBEBE A KREYE KONEKSYON

Touche moun pi enpòtan pou tibebe ki fenk fèt yo. Li ede yo santi yo an sekirite, rekonfòte ak renmen. Manman ki bay tete benefisye rapwochman sa tou. Kontak po-a-po a ede lèt ou sikile epi kapab kalme w pandan w ap bay tete.

“Bay tete se yon bèl bagay. Koneksyon li kreye a pi djanm pase mwen te panse li te ka ye”. – Anna, manman ki bay tete

“Etabli konfyans avèk tibebe ki fenk fèt mwen an se pi bon santiman nan monn lan”. – Rosa, manman ki bay tete

“Bay tete se yon bagay ke sèlman mwen menm ki ka founi li pou tibebe mwen k ap grandi a. Se yon koneksyon espesyal”. – Marianna, manman ki bay tete

Èske ou te konnen?
Tibebe w la ka pran sant ou epi konnen odè inik lèt ou.

BAY TETE BON POU SANTE MANMAN

Manman ki bay tete yo rekipere apre akouchman pi vit ak pi fasil. Yo gen mwens risk:

Bay tete ka ede w pèdi pwa tou Anpil fanm ki te bay tete te di sa te ede yo tounen nan pwa yo te genyen anvan gwosès la pi vit. Bay tete esklizivman kapab boule jiska 600 kalori chak jou.

Side-Lying

POZISYON KOUCHE SOU KOTE

 1. Pou tete dwat la, kouche sou bò dwat ou avèk tibebe w la ki ba w fas.
 2. Rale tibebe w la toupre w. Bouch tibebe w la ta dwe nan nivo pwent tete w.
 3. Nan pozisyon sa, ou ka bèse do tibebe w la avèk bra gòch epi soutni tèt ou avèk bra dwa ou ak/oswa zòrye yo.
 4. Kenbe gwo rad ak rad kabann yo lwen tibebe w la.
 5. Chanje pou tete gòch la.

Pozisyon sa itil lè:

cross-cradle

POZISYON TRANSVÈSAL

 1. Pou tete dwat la, itilize bra goch ou pou kenbe tèt tibebe w la nan tete dwat ou ak kò bebe a nan direkyon bò gòch ou. Yon zòrye sou janm ou ka ede sipòte bra gòch ou.
 2. Mete men gòch ou dousman dèyè zòrèy ak kou tibebe w la, kote pous ak endèks ou dèyè chak zòrèy epi pla men ou ant omoplat tibebe a. Vire kò tibebe a nan sans kò w pou vant ou yo ka ap touche.
 3. Kenbe tete ou tankou ou t ap peze yon sandwich. Pou pwoteje do w, evite bese nan direksyon tibebe w la. Olye de sa, rale tibebe w la sou ou.
 4. Pandan bouch tibebe w la ouvri, pouse dousman avèk pla men gòch ou sou tèt tibebe a pou ede li pran tete a. Asire ou kenbe dwèt ou yo lwen.
 5. Chanje pou tete gòch la.

Pozisyon sa itil lè:

Football

POZISYON ANBREYAJ OSWA “FOUTBÒL AMERIKEN”

 1. Pou tete dwat la, kenbe nivo tibebe w la, fas devan sou kote dwat ou.
 2. Mete tèt tibebe w la toupre pwent tete w epi sipòte do li ak janm li anba bra dwat ou.
 3. Kenbe baz tèt tibebe w la avèk pla men dwat ou. Yon zòrye anba bra dwat ou ka ede sipòte pwa tibebe w la.
 4. Pou pwoteje do w, evite bese nan direksyon tibebe w la. Rale li vin jwenn ou pito.
 5. Chanje pou tete gòch la.

Pozisyon sa itil lè:

CRADLE hold

POZISYON BÈSO

 1. Pou tete dwat la, bèse tibebe w la avèk bra dwat ou. Tibebe w la pral sou bò gòch li sou janm ou, fas li nan nivo pwent tete a.
 2. Tèt tibebe w la pral repoze sou avanbra dwat ou kote do tibebe w la ap nan pati pa anndan bra ak pla men ou.
 3. Vire vant tibebe w la nan direksyon vant ou. Men gòch ou lib pou sipòte tete w, si nesesè. Zòrye yo kapab ede sipòte bra ak koud ou.
 4. Pou pwoteje do w, evite bese nan direksyon tibebe w la. Olye de sa, rale tibebe w la sou ou.
 5. Chanje pou tete gòch la.

Pozisyon sa itil lè:

laid-back

POZISYON KAGE

 1. Panche pa dèyè sou yon zòrye kote vant tibebe w la touche pa w epi tèt li nan nivo bra a. Gen kèk manman ki twouve chita prèske drèt fonksyone byen. Lòt yo prefere panche dèyè epi kouche prèske plat.
 2. Ou ka mete machwè tibebe w la sou tete w oswa ou ka vle itilize yon men pou kenbe tete w toupre tibebe w la. Sa depann de ou ak sa ou santi ki mye a.
 3. Tibebe w la natirèlman ap jwenn pwent tete w epi kòmane souse.

Pozisyon kenbe sa itil lè: