Retounen Travay Oswa Lekòl

Si sa posib, pran kantite tan nesesè ou kapab anvan ou retounen nan travay oswa lekòl.
Omwen sis semèn konje kapab ede ou rekipere apre akouchman epi antre nan woutin. Douz semèn ankò pi bon.

Tounen nan travay oswa lekòl kapab fè w kontan, tris oswa toude. Sa nòmal. Ou ka gen anpil kesyon sou fason w ap kontinye bay tete. Rete prepare pral ede kalme lespri w.

 • Aprann otan ou kapab davans
 • Mande WIC konsèy sou fason pou w kontinye bay tete apre ou retounen nan travay oswa lekòl
 • Pale ak anplwayè oswa konseye lekòl ou sou opsyon ou yo.

Konsèy pou Pale Avèk Anplwayè oswa Konseye Lekòl Ou

Planifye dabò - epi vini prepare ak repons yo. Kesyon pou w poze tèt ou:

Pwograme yon lè pou pale.

Diskite diferan kalite orè tankou:

Eksplike bezwen ou yo

Ede anplwayè/lekòl ou konprann bezwen ou yo, tankou:

Sonje lè w tounen gradyèlman nan travay oswa lekòl ap ba ou plis tan pou ajiste w.

Fè yo konnen ou p ap pran plis tan ke nesesè. Menm si yo peye oswa pa peye w pou tan w pran pou tire lèt la, ou ka ofri pou w konpanse sa. Epi lè sa gen pou wè ak jwenn yon kote pou w ponpe lèt, ofri solisyon kreyatif tankou biwo, espas ki ka bloke, amwa oswa menm nan machin avèk kouvèt vit.

Sipò nan Travay

Manman k ap bay tete yo bezwen tout sipò yo kapab jwenn pandan y ap tounen nan travay. Klike anba pou w telechaje yon Plan pou Retounen nan Travay ki gratis. Poze pèsonèl alètman WIC la kesyon pou ede w ranpli fèy sa pou w kapab remèt li bay anplwayè ou.

Prepare pou Gadri

Pale ak founisè gadri ou a. Li enpòtan pou w jwenn yon founisè gadri ki sipòte alètman epi ki pral nouri tibebe w la ak lèt matènèl ki konsève pandan ou nan travay.

Side-Lying

POZISYON KOUCHE SOU KOTE

 1. Pou tete dwat la, kouche sou bò dwat ou avèk tibebe w la ki ba w fas.
 2. Rale tibebe w la toupre w. Bouch tibebe w la ta dwe nan nivo pwent tete w.
 3. Nan pozisyon sa, ou ka bèse do tibebe w la avèk bra gòch epi soutni tèt ou avèk bra dwa ou ak/oswa zòrye yo.
 4. Kenbe gwo rad ak rad kabann yo lwen tibebe w la.
 5. Chanje pou tete gòch la.

Pozisyon sa itil lè:

cross-cradle

POZISYON TRANSVÈSAL

 1. Pou tete dwat la, itilize bra goch ou pou kenbe tèt tibebe w la nan tete dwat ou ak kò bebe a nan direkyon bò gòch ou. Yon zòrye sou janm ou ka ede sipòte bra gòch ou.
 2. Mete men gòch ou dousman dèyè zòrèy ak kou tibebe w la, kote pous ak endèks ou dèyè chak zòrèy epi pla men ou ant omoplat tibebe a. Vire kò tibebe a nan sans kò w pou vant ou yo ka ap touche.
 3. Kenbe tete ou tankou ou t ap peze yon sandwich. Pou pwoteje do w, evite bese nan direksyon tibebe w la. Olye de sa, rale tibebe w la sou ou.
 4. Pandan bouch tibebe w la ouvri, pouse dousman avèk pla men gòch ou sou tèt tibebe a pou ede li pran tete a. Asire ou kenbe dwèt ou yo lwen.
 5. Chanje pou tete gòch la.

Pozisyon sa itil lè:

Football

POZISYON ANBREYAJ OSWA “FOUTBÒL AMERIKEN”

 1. Pou tete dwat la, kenbe nivo tibebe w la, fas devan sou kote dwat ou.
 2. Mete tèt tibebe w la toupre pwent tete w epi sipòte do li ak janm li anba bra dwat ou.
 3. Kenbe baz tèt tibebe w la avèk pla men dwat ou. Yon zòrye anba bra dwat ou ka ede sipòte pwa tibebe w la.
 4. Pou pwoteje do w, evite bese nan direksyon tibebe w la. Rale li vin jwenn ou pito.
 5. Chanje pou tete gòch la.

Pozisyon sa itil lè:

CRADLE hold

POZISYON BÈSO

 1. Pou tete dwat la, bèse tibebe w la avèk bra dwat ou. Tibebe w la pral sou bò gòch li sou janm ou, fas li nan nivo pwent tete a.
 2. Tèt tibebe w la pral repoze sou avanbra dwat ou kote do tibebe w la ap nan pati pa anndan bra ak pla men ou.
 3. Vire vant tibebe w la nan direksyon vant ou. Men gòch ou lib pou sipòte tete w, si nesesè. Zòrye yo kapab ede sipòte bra ak koud ou.
 4. Pou pwoteje do w, evite bese nan direksyon tibebe w la. Olye de sa, rale tibebe w la sou ou.
 5. Chanje pou tete gòch la.

Pozisyon sa itil lè:

laid-back

POZISYON KAGE

 1. Panche pa dèyè sou yon zòrye kote vant tibebe w la touche pa w epi tèt li nan nivo bra a. Gen kèk manman ki twouve chita prèske drèt fonksyone byen. Lòt yo prefere panche dèyè epi kouche prèske plat.
 2. Ou ka mete machwè tibebe w la sou tete w oswa ou ka vle itilize yon men pou kenbe tete w toupre tibebe w la. Sa depann de ou ak sa ou santi ki mye a.
 3. Tibebe w la natirèlman ap jwenn pwent tete w epi kòmane souse.

Pozisyon kenbe sa itil lè: