Kesyon ak Repons Komen

Wi. Si ou fè sèks, li posib pou w tonbe ansent pandan peryòd w ap bay tete.

Men reyalite yo:
 • Okenn metòd kontrasepsyon pa san fay, sof abstinans.
 • Gen opsyon kontrasepsyon pou manman k ap bay tete ki p ap redui pwodiksyon lèt ou

– Pale ak doktè ou sou ki metòd ki bon pou ou

Ou ka pran kèk medikaman pandan w ap bay tete men se pa tout. Gen kèk medikaman ki kapab pase nan lèt tete w ki ka fè tibebe w la mal.

Pale ak doktè w la oswa anplwaye WIC yo anvan ou kòmanse pran medikaman, sa gen ladan:
 • Preskripsyon
 • Medikaman san preskripsyon
 • Vitamin
 • Sipleman alimantè oswa abaz plant

Manman k ap bay tete yo ka resevwa pifò vaksen. Bay tete pa afekte vaksen an epi pifò vaksen yo p ap afekte tibebe w la akòz yo pa antre nan lèt ou.

Sepandan, vaksen kont varyòl ak lafyèv jòn kapab pase nan lèt matènèl la. Evite vaksinasyon sa yo si posib pandan w ap bay tete epi pale ak founisè swen sante ou.

Pifò maladi komen tankou grip, grip sezonye oswa dyare pa kapab pase nan lèt matènèl la. An reyalite, lèt ou gen antikò ladan ki ede pwoteje tibebe w la pou l pa trape menm maladi a.

Li enpòtan pou w pran mezi pou anpeche tibebe w la malad. Lave men w avèk savon ak dlo anvan ou manyen tibebe w la oswa nenpòt bagay tibebe w la pral manyen.

Si ou pa santi ou byen ase pou w bay tibebe w la tete, fè yon moun ki pa malad bay tibebe w la lèt matènèl ou tire.

Pake alimantè WIC ou a depann de ki kantite tete w ap bay.
 • Manman ki bay tibebe yo tete epi ki pa resevwa lèt transfòme nan WIC ap resevwa pi gwo varyete manje.
 • Pake sa gen lèt, ji, sereyal, ze, fwi ak legim, pen ble antye ak lòt grenn antye, pwason nan konsèv, legim, manba ak fwomaj.
 • Lè tibebe yo gen 6-12 mwa, manman k ap bay tete yo ap resevwa vyann pou tibebe tou anplis pi gwo kantite fwi ak legim pou tibebe.
 • Manman yo ki bay tibebe yo tete konplètman oswa pasyèlman (an jeneral) kalifye pou patisipe nan WIC la pou jiska yon ane apre akouchman.

Sisèt yo kapab redui risk sendwòm lanmò sibit tibebe (SIDS), kidonk li nòmal pou w itilize youn. Si ou vle eseye li, li pi bon pou w tann jiskaske tibebe w la konfòtab pou l pran tete. Sa pèmèt tibebe w la gen tan pou l aprann kijan pou l gen yon bon priz nan tete a epi rale ase lèt.

Pale ak WIC oswa founisè swen sante tibebe w la si ou preyokipe ke tibebe w la pa rale ase lèt oswa pou wè si gen yon nesesite medikal pou konplete ak lèt transfòme.

Bay tibebe w la lèt transfòme ka lakòz li pa vle anpil lèt matènèl. Sa ap diminye pwodiksyon lèt ou.

Tibebe w la pa bezwen dlo pandan premye 6 mwa li yo.
 • Ou ka kòmanse ba li dlo yon fwa ou kòmanse ba li manje solid (anviwon 6 mwa)
 • Ofri yon ti kantite dlo potab nan yon gode pandan lè manje yo

– Jis kèk gòje sifi

 • Bwè dlo nan laj sa se plis konsènan pratik pou itilize yon gode olye nesesite nitrisyonèl

Pale ak WIC sou lè pou w bay tibebe w la manje solid ak ki manje ki pi bon. Bay tibebe w la sereyal enfantil ka fè li pa vle anpil lèt matènèl. Sa ap diminye pwodiksyon lèt ou.

Lèt matènèl la sèlman pa bay tibebe yo ase vitamin D. Limyè solèy la sou po a pèmèt kò a pwodui vitamin D men ekspoze po tibebe w la nan solèy kapab danjere. Poze founisè swen sante tibebe w la kesyon sou sipleman yo nan fòmilè gout la.

Tibebe yo fèt avèk yon kantite fè yo jwenn nan manman yo pandan gwosès. Lè tibebe yo gen anviwon 4 a 6 mwa, yo ka bezwen yon sous fè siplemantè. Lè tibebe w la pare pou manje solid, an jeneral nan 6 mwa, manje oswa sereyal enfantil la ta dwe gen anpil fè. Pale ak WIC oswa founisè swen sante timoun ou an sou ki kantite fè tibebe w la bezwen.

Si ou fimen, li pi bon pou w sispann osi vit sa posib:
 • Fimen pa bon pou tibebe yo menm si w ap bay tete oswa bay lèt transfòme.
 • Fimen kapab diminye pwodiksyon lèt
 • Fimen ogmante risk opresyon, enfeksyon ak SIDS (sendwòm lanmò sibit)
 
Pa gen anpil efè yo konnen sou itilizasyon sigarèt elektwonik manman an sou sante tibebe a.

Si ou pa ka sispann, li toujou pi bon pou w bay tete akòz li kapab ede pwoteje tibebe w la kont pwoblèm poumon ak SIDS.

Si ou chwazi fimen, ede pwoteje tibebe w la:
 • Pa fimen okenn kote anndan kay oswa machin. Toujou fimen deyò
 • Fimen apre ou fin bay tete, pa anvan
 • Chanje rad epi lave men w apre w fin fimen ak anvan ou manyen tibebe w la
 
Panse Pou w Sispann

Bay tete ka ede motive ou sispann. Ou ka twouve li pi fasil ke w panse! Poze founisè swen sante w la kesyon sou èd pou ranplase nikotin. Ou kapab kontinye bay tete epi pran yo.

Rele liy Quit la, 1-800-QUIT-NOW, pou w jwenn plis enfòmasyon.

Li pi bon pou w evite alkòl pandan w ap bay tete. Sepandan, bwè jiska 1 bwason estanda nan yon jou pa pwouve kòm yon bagay ki danjere pou tibebe w la.

 • Pa bwè alkòl se opsyon ki pi sekiritè a
 • Alkòl la kapab antre nan lèt tete w
 • Alkòl la kapab lakòz ou pwodui mwens lèt
 

Si ou chwazi bwè yon bwason alkolik, ede pwoteje tibebe w la:

 • Ponpe lèt anvan ou bwè pou w ka alimante tibebe w la nan pita
 • Eseye kontwole li pou w ka bay tibebe w la tete anvan ou bwè
 • Tann 4 èdtan apre ou fin bwè anvan ou bay tibebe w la tete ankò
 • Ou ta dwe jete lèt ou ponpe touswit apre ou fin bwè
 
1 bwason alkolik = 12 ons byè OSWA 4 ons vè diven OSWA 1 ons likè fò
Li enpòtan pou w rete san dwòg pandan w ap bay tete:
 • Move itilizasyon medikaman sou preskripsyon yo ak/oswa itilizasyon mariwana, krak, kokayin, ewoyin, ekstasi oswa metamin pandan w ap bay tete ka fè tibebe w la mal. Gen kèk efè segondè yo rapòte kay tibebe yo ki gen ladan:

– Kriz
– Tranbleman
– Vomisman
– Move alimantasyon

 • Nenpòt bagay ki kapab mete w sou koulè ka pase nan lèt tete w epi fè mal ak tibebe w la
 • Pa gen okenn kantite mariwana oswa dwòg ilegal ki sekiritè pou w itilize lè w ap bay tete
 
Pale ak founisè swen sante ou pou konnen si w kapab bay tete si w ap pran medikaman pou trete yon twoub itilizasyon opyoyid.
Side-Lying

POZISYON KOUCHE SOU KOTE

 1. Pou tete dwat la, kouche sou bò dwat ou avèk tibebe w la ki ba w fas.
 2. Rale tibebe w la toupre w. Bouch tibebe w la ta dwe nan nivo pwent tete w.
 3. Nan pozisyon sa, ou ka bèse do tibebe w la avèk bra gòch epi soutni tèt ou avèk bra dwa ou ak/oswa zòrye yo.
 4. Kenbe gwo rad ak rad kabann yo lwen tibebe w la.
 5. Chanje pou tete gòch la.

Pozisyon sa itil lè:

cross-cradle

POZISYON TRANSVÈSAL

 1. Pou tete dwat la, itilize bra goch ou pou kenbe tèt tibebe w la nan tete dwat ou ak kò bebe a nan direkyon bò gòch ou. Yon zòrye sou janm ou ka ede sipòte bra gòch ou.
 2. Mete men gòch ou dousman dèyè zòrèy ak kou tibebe w la, kote pous ak endèks ou dèyè chak zòrèy epi pla men ou ant omoplat tibebe a. Vire kò tibebe a nan sans kò w pou vant ou yo ka ap touche.
 3. Kenbe tete ou tankou ou t ap peze yon sandwich. Pou pwoteje do w, evite bese nan direksyon tibebe w la. Olye de sa, rale tibebe w la sou ou.
 4. Pandan bouch tibebe w la ouvri, pouse dousman avèk pla men gòch ou sou tèt tibebe a pou ede li pran tete a. Asire ou kenbe dwèt ou yo lwen.
 5. Chanje pou tete gòch la.

Pozisyon sa itil lè:

Football

POZISYON ANBREYAJ OSWA “FOUTBÒL AMERIKEN”

 1. Pou tete dwat la, kenbe nivo tibebe w la, fas devan sou kote dwat ou.
 2. Mete tèt tibebe w la toupre pwent tete w epi sipòte do li ak janm li anba bra dwat ou.
 3. Kenbe baz tèt tibebe w la avèk pla men dwat ou. Yon zòrye anba bra dwat ou ka ede sipòte pwa tibebe w la.
 4. Pou pwoteje do w, evite bese nan direksyon tibebe w la. Rale li vin jwenn ou pito.
 5. Chanje pou tete gòch la.

Pozisyon sa itil lè:

CRADLE hold

POZISYON BÈSO

 1. Pou tete dwat la, bèse tibebe w la avèk bra dwat ou. Tibebe w la pral sou bò gòch li sou janm ou, fas li nan nivo pwent tete a.
 2. Tèt tibebe w la pral repoze sou avanbra dwat ou kote do tibebe w la ap nan pati pa anndan bra ak pla men ou.
 3. Vire vant tibebe w la nan direksyon vant ou. Men gòch ou lib pou sipòte tete w, si nesesè. Zòrye yo kapab ede sipòte bra ak koud ou.
 4. Pou pwoteje do w, evite bese nan direksyon tibebe w la. Olye de sa, rale tibebe w la sou ou.
 5. Chanje pou tete gòch la.

Pozisyon sa itil lè:

laid-back

POZISYON KAGE

 1. Panche pa dèyè sou yon zòrye kote vant tibebe w la touche pa w epi tèt li nan nivo bra a. Gen kèk manman ki twouve chita prèske drèt fonksyone byen. Lòt yo prefere panche dèyè epi kouche prèske plat.
 2. Ou ka mete machwè tibebe w la sou tete w oswa ou ka vle itilize yon men pou kenbe tete w toupre tibebe w la. Sa depann de ou ak sa ou santi ki mye a.
 3. Tibebe w la natirèlman ap jwenn pwent tete w epi kòmane souse.

Pozisyon kenbe sa itil lè: