Sa pou w Atann

Sa pou w Atann

Anpil nouvo manman gen kesyon sou alètman. Konnen sa pou w atann pandan premye jou yo kapab ede.

Men repons ak 5 kesyon komen sou bay tete:

Nouvo tibebe yo bezwen tete omwen 8 a 12 fwa chak 24 èdtan. Bay tete souvan ede kò ou pwodui anpil lèt tou. Pandan bebe w la ap grandi, y ap devlope pwòp modèl oswa orè alimantasyon yo. Tibebe w la pral kòmanse montre siy tou sou lè li grangou, pou ou ka bay tete lè li pare pou l manje.
Pa gen yon tan ki defini pou bay tete. Li ka 15 a 20 minit pou chak tete. Li ka pi kout oswa pi long. Tibebe w la ap fè w konnen lè li fini manje. Li ka vire tèt li oswa dòmi. Si ou enkyè ke tibebe w la p ap rale ase lèt, pale ak founisè swen sante w la oswa WIC.

Vant yon tibebe piti anpil. Nan premye jou ak semèn yo, tibebe w la ka sèlman dijere yon ti kantite lèt. Nan moman li ant 1 a 6 mwa, tibebe w la ap bezwen ant 19 a 30 ons lèt matènèl chak jou. Chak bebe diferan. Nòmalman, si ou bay tibebe w la tete uit fwa nan yon jounen, tibebe w la pral jwenn anviwon 3 ons pou chak alètman.

Yo rekòmande bay tete pandan omwen sis premye mwa yo. Bay tete pandan 12 mwa oswa plis tan, oswa osi lontan manman ak tibebe a vle, pral kontinye bay benefis sante. WIC kapab ede ou atenn objektif alètman ou.
Breastmilk

NESANS

LÈT
 • Kò w pwodui yon lèt ki epè, jòn nan ti kantite.
 • Lèt sa rele kolostwòm epi li pwoteje tibebe w la pou l pa tonbe malad.
TIBEBE
 • Tibebe w la pral petèt reveye nan premye èdtan apre li fin fèt.
 • Se yon bon moman pou bay tibebe w la tete.
OU MENM (MANMAN)
 • W ap fatige ak eksite.

PREMYE 12-24 ÈDTAN

LÈT
 • Tibebe w la pral bwè 1 a 2 kiyè te nan chak alètman.
 • Lèt ou gen tout bezwen tibebe w la epi nan bon kantite a.
TIBEBE
 • Li nòmal pou tibebe w la dòmi anpil. Akouchman se travay difisil!
 • Gen kèk tibebe ki ka gen twòp somèy pou li pran tete nan kòmansman.
 • Nan premye 24 èdtan yo apre li fin fèt, tibebe yo dwe manje 8 oswa plis fwa.
 • Gen kèk tibebe ki ka bezwen yo reveye li pou li manje ase.
 • Lè tibebe w la reveye, verifye si li montre siy li grangou.
 • Bay tete kapab kout ak tout kote – se nòmal!
OU MENM (MANMAN)
 • W ap fatige, tou. Asire ou repoze lè sa posib.
Breastmilk

PWOCHEN 3-5 JOU YO

LÈT
 • Lèt mati (blan) pran plas kolostwòm nan. Li nòmal pou lèt mati a gen yon tach jòn oswa dore nan kòmansman.
TIBEBE
 • Tibebe w la pral manje anpil, gen plis chans pou se se 8 a 12 fwa oswa plis nan 24 èdtan.
 • Tibebe ki trè jèn, ki nan tete yo, pa manje selon yon orè. Se nòmal si tibebe w la manje chak 2 a 3 èdtan pou plizyè èdtan, apresa dòmi pou 3 a 4 èdtan.
 • Alètman ka pran anviwon 15 a 20 minit nan chak tete.
 • Rit tibebe a souse pral ralanti ak long epi li ka fè bri ap vale.
OU MENM (MANMAN)
 • Ou ka santi tete w yo plen epi ap koule.
 • Ou ka itilize tanpon jetab oswa an twal nan soutyen ou pou ede w avèk ekoulman an.
 • Si ou pa remake chanjman sa yo nan tete w, kontakte founisè swen sante w oswa WIC.
Breastmilk

NAN 4-6 SEMÈN

LÈT
 • Lèt matènèl blan an kontinye.
TIBEBE
 • Tibebe w la pral amelyore nan bay tete epi gen yon pi gwo lestomak pou resevwa plis lèt. Bay tete ka pran mwens tan epi ka vin pi espase.
OU MENM (MANMAN)
 • Kò w ap abitye ak bay tete.
 • Tete w ka vin pi dou epi ekoulman an ka ralanti.
Side-Lying

POZISYON KOUCHE SOU KOTE

 1. Pou tete dwat la, kouche sou bò dwat ou avèk tibebe w la ki ba w fas.
 2. Rale tibebe w la toupre w. Bouch tibebe w la ta dwe nan nivo pwent tete w.
 3. Nan pozisyon sa, ou ka bèse do tibebe w la avèk bra gòch epi soutni tèt ou avèk bra dwa ou ak/oswa zòrye yo.
 4. Kenbe gwo rad ak rad kabann yo lwen tibebe w la.
 5. Chanje pou tete gòch la.

Pozisyon sa itil lè:

cross-cradle

POZISYON TRANSVÈSAL

 1. Pou tete dwat la, itilize bra goch ou pou kenbe tèt tibebe w la nan tete dwat ou ak kò bebe a nan direkyon bò gòch ou. Yon zòrye sou janm ou ka ede sipòte bra gòch ou.
 2. Mete men gòch ou dousman dèyè zòrèy ak kou tibebe w la, kote pous ak endèks ou dèyè chak zòrèy epi pla men ou ant omoplat tibebe a. Vire kò tibebe a nan sans kò w pou vant ou yo ka ap touche.
 3. Kenbe tete ou tankou ou t ap peze yon sandwich. Pou pwoteje do w, evite bese nan direksyon tibebe w la. Olye de sa, rale tibebe w la sou ou.
 4. Pandan bouch tibebe w la ouvri, pouse dousman avèk pla men gòch ou sou tèt tibebe a pou ede li pran tete a. Asire ou kenbe dwèt ou yo lwen.
 5. Chanje pou tete gòch la.

Pozisyon sa itil lè:

Football

POZISYON ANBREYAJ OSWA “FOUTBÒL AMERIKEN”

 1. Pou tete dwat la, kenbe nivo tibebe w la, fas devan sou kote dwat ou.
 2. Mete tèt tibebe w la toupre pwent tete w epi sipòte do li ak janm li anba bra dwat ou.
 3. Kenbe baz tèt tibebe w la avèk pla men dwat ou. Yon zòrye anba bra dwat ou ka ede sipòte pwa tibebe w la.
 4. Pou pwoteje do w, evite bese nan direksyon tibebe w la. Rale li vin jwenn ou pito.
 5. Chanje pou tete gòch la.

Pozisyon sa itil lè:

CRADLE hold

POZISYON BÈSO

 1. Pou tete dwat la, bèse tibebe w la avèk bra dwat ou. Tibebe w la pral sou bò gòch li sou janm ou, fas li nan nivo pwent tete a.
 2. Tèt tibebe w la pral repoze sou avanbra dwat ou kote do tibebe w la ap nan pati pa anndan bra ak pla men ou.
 3. Vire vant tibebe w la nan direksyon vant ou. Men gòch ou lib pou sipòte tete w, si nesesè. Zòrye yo kapab ede sipòte bra ak koud ou.
 4. Pou pwoteje do w, evite bese nan direksyon tibebe w la. Olye de sa, rale tibebe w la sou ou.
 5. Chanje pou tete gòch la.

Pozisyon sa itil lè:

laid-back

POZISYON KAGE

 1. Panche pa dèyè sou yon zòrye kote vant tibebe w la touche pa w epi tèt li nan nivo bra a. Gen kèk manman ki twouve chita prèske drèt fonksyone byen. Lòt yo prefere panche dèyè epi kouche prèske plat.
 2. Ou ka mete machwè tibebe w la sou tete w oswa ou ka vle itilize yon men pou kenbe tete w toupre tibebe w la. Sa depann de ou ak sa ou santi ki mye a.
 3. Tibebe w la natirèlman ap jwenn pwent tete w epi kòmane souse.

Pozisyon kenbe sa itil lè: