Pwoblèm ak Priz la?

SoreNipples

Pwoblèm ak priz la?

Ou santi doulè?

Lè ou fèk kòmanse bay tete, ou ka santi tete w yo sansib men yo pa ta dwe ap fè w mal. Si bay tete fè w mal, gendwa se paske tibebe w la souse sèlman nan pwent tete a.

Pou w dekouvri sa, tcheke kijan pwent tete w parèt lè l soti nan bouch tibebe w la. Pwent tete w pa ta dwe parèt plat oswa konprese. Li ta dwe parèt won ak long oswa menm fòm li te ye anvan w bay tete a.

Si tibebe w la sèlman ap souse pwent tete a, sispann souse li a dousman lè w mete yon dwèt pwòp nan kwen bouch li epi eseye ankò pou fè tibebe w la pran tout tete a, alantou areyòl la.

Èske ou menm oswa tibebe w la fristre?

Pran yon ti poz epi kenbe tibebe w la nan pozisyon dwat.

Eseye kenbe tibebe w la ant tete w yo avèk po w ki touche po li. Pale oswa chante pou tibebe w oswa ba li youn nan dwèt ou yo pou l souse pou konfòte l. Eseye ba li tete ankò nan yon ti tan.

Èske tibebe w la souse fèb oswa jis fè ti mouvman souse?

Tibebe w la ka pa gen yon priz ase pwofon pou souse lèt la nan tete w. Lejèman sispann li k ap souse epi eseye ankò.

Èske tibebe w la ta ka gen lang li ki mare?

Filèt lang se yon pyès tisi ki anpeche lang lan tache ak anba bouch la. Si li twò sere oswa twò kout, li ka rann li difisil pou yon tibebe pran tete. Li souvan dekri tankou “lang mare”.

Li kapab lakòz tibebe a pran pwa dousman ak doulè nan pwent tete manman an. Si ou panse tibebe w la gen lang mare, pale ak founisè swen sante w la.

Side-Lying

POZISYON KOUCHE SOU KOTE

 1. Pou tete dwat la, kouche sou bò dwat ou avèk tibebe w la ki ba w fas.
 2. Rale tibebe w la toupre w. Bouch tibebe w la ta dwe nan nivo pwent tete w.
 3. Nan pozisyon sa, ou ka bèse do tibebe w la avèk bra gòch epi soutni tèt ou avèk bra dwa ou ak/oswa zòrye yo.
 4. Kenbe gwo rad ak rad kabann yo lwen tibebe w la.
 5. Chanje pou tete gòch la.

Pozisyon sa itil lè:

cross-cradle

POZISYON TRANSVÈSAL

 1. Pou tete dwat la, itilize bra goch ou pou kenbe tèt tibebe w la nan tete dwat ou ak kò bebe a nan direkyon bò gòch ou. Yon zòrye sou janm ou ka ede sipòte bra gòch ou.
 2. Mete men gòch ou dousman dèyè zòrèy ak kou tibebe w la, kote pous ak endèks ou dèyè chak zòrèy epi pla men ou ant omoplat tibebe a. Vire kò tibebe a nan sans kò w pou vant ou yo ka ap touche.
 3. Kenbe tete ou tankou ou t ap peze yon sandwich. Pou pwoteje do w, evite bese nan direksyon tibebe w la. Olye de sa, rale tibebe w la sou ou.
 4. Pandan bouch tibebe w la ouvri, pouse dousman avèk pla men gòch ou sou tèt tibebe a pou ede li pran tete a. Asire ou kenbe dwèt ou yo lwen.
 5. Chanje pou tete gòch la.

Pozisyon sa itil lè:

Football

POZISYON ANBREYAJ OSWA “FOUTBÒL AMERIKEN”

 1. Pou tete dwat la, kenbe nivo tibebe w la, fas devan sou kote dwat ou.
 2. Mete tèt tibebe w la toupre pwent tete w epi sipòte do li ak janm li anba bra dwat ou.
 3. Kenbe baz tèt tibebe w la avèk pla men dwat ou. Yon zòrye anba bra dwat ou ka ede sipòte pwa tibebe w la.
 4. Pou pwoteje do w, evite bese nan direksyon tibebe w la. Rale li vin jwenn ou pito.
 5. Chanje pou tete gòch la.

Pozisyon sa itil lè:

CRADLE hold

POZISYON BÈSO

 1. Pou tete dwat la, bèse tibebe w la avèk bra dwat ou. Tibebe w la pral sou bò gòch li sou janm ou, fas li nan nivo pwent tete a.
 2. Tèt tibebe w la pral repoze sou avanbra dwat ou kote do tibebe w la ap nan pati pa anndan bra ak pla men ou.
 3. Vire vant tibebe w la nan direksyon vant ou. Men gòch ou lib pou sipòte tete w, si nesesè. Zòrye yo kapab ede sipòte bra ak koud ou.
 4. Pou pwoteje do w, evite bese nan direksyon tibebe w la. Olye de sa, rale tibebe w la sou ou.
 5. Chanje pou tete gòch la.

Pozisyon sa itil lè:

laid-back

POZISYON KAGE

 1. Panche pa dèyè sou yon zòrye kote vant tibebe w la touche pa w epi tèt li nan nivo bra a. Gen kèk manman ki twouve chita prèske drèt fonksyone byen. Lòt yo prefere panche dèyè epi kouche prèske plat.
 2. Ou ka mete machwè tibebe w la sou tete w oswa ou ka vle itilize yon men pou kenbe tete w toupre tibebe w la. Sa depann de ou ak sa ou santi ki mye a.
 3. Tibebe w la natirèlman ap jwenn pwent tete w epi kòmane souse.

Pozisyon kenbe sa itil lè: