Nitrisyon ak Kondisyònman Fizik

Yon rejim sen enpòtan pou tout moun. Gen kèk nouvo manman ki mande si yo ta dwe sou yon rejim espesyal pandan y ap bay tete. Repons lan se non. Ou kapab kontinye pwofite manje ki enpòtan pou fanmi w, sa gen ladan repa ou konnen ak renmen.

KONSÈY SOU NITRISYON

GEN KÈK MANJE KI AFEKTE LÈT OU

Pafwa yon tibebe ki nan tete ka sansib ak kèk bagay manman an manje.

Sentòm annapre yo ka endike tibebe w la gen yon alèji oswa sansibilite ak yon bagay ou manje:

Siy sa yo pa vle di tibebe w la gen alèji ak lèt ou, men sèlman ak yon bagay ou te manje.

Ou ka bezwen sispann manje nenpòt bagay ki deranje tibebe w la oswa manje mwens ladan. Apre kèk mwa, ou gendwa kapab tounen manje li ankò avèk pi bon rezilta.

Pale ak founisè swen sante tibebe w la si ou remake tibebe w la gen nenpòt sentòm alèji ak manje. Si tibebe w la gen nenpòt pwoblèm respirasyon, rele 911 oswa ale nan lopital ijans ki pi pre w la touswit.

Manje pou manman ki bay tete

Jwenn Yon Plan Kotidyen pou Manman ki Konsevwa Jis Pou Ou Menm

Zouti sou entènèt, entèraktif USDA a kapab ede w chwazi manje sou baz abitid alètman tibebe w la ak bezwen enèjetik ou.

Rejim Vejetalyen

Si ou swiv yon rejim ki pa gen ladan okenn fòm pwoteyin animal oswa tibebe w la ka pa jwenn ase vitamin B-12.
Nan tibebe yo, lè yo pa gen ase B-12 sa ka lakòz sentòm tankou:

Ou ka ede pwoteje sante ou menm ak tibebe w la lè w pran sipleman vitamin B-12 pandan w ap bay tete. Pale ak founisè swen sante w la konsènan bezwen sipleman ou yo.

Kondisyònman Fizik

Rete aktif ap ede ou rete an sante, santi w pi byen ak gen plis enèji. Li pa afekte kalite oswa kantite lèt ou oswa kwasans tibebe w la. Amwenske doktè w la di w pou w pa rete aktif, ajoute 2½ èdtan aktivite fizik chak semèn.

Kòmanse ak yon aktivite 10 oswa 15 minit ke ou kapab fè pifò jou yo pandan semèn nan.

Konsèy sou Manje Pwason

Pwason ak lòt manje ki gen anpil pwoteyin yo gen eleman nitritif ki kapab ede kwasans ak devlopman tibebe w la. Gen kèk pwason ki gen pi wo nivo mèki ki kapab pase bay tibebe w la atravè lèt matènèl la. Ekspozisyon ak mèki ka fè mal ak sèvo tibebe w la ak devlopman sistèm nève li. Tablo sa kapab ede w chwazi pwason pou w manje, epi konbyen fwa pou w manje yo, tou depann de nivo mèki yo.

 • Anchwa
 • Koubayè Atlantik
 • Makwo Atlantik
 • Ba Nwa
 • Pwason-papiyon
 • Pwason-chat
 • Paloud
 • Mori
 • Krab
 • Ekrevis
 • Flèt
 • Eglefen
 • Mèlich
 • Aran
 • Woma, Ameriken ak epin
 • Milè
 • Zwit
 • Makwo pasifik
 • Pèch, dlo dous ak oseyann
 • Bwochè
 • Pli
 • Gobèj
 • Somon
 • Sadin
 • Kokiy Sen Jak
 • Aloz
 • Krevèt
 • Epèlan
 • Sòl
 • Kalma
 • Tilapya
 • Twit, limyè nan konsèv (sa gen ladan listao)
 • Pwason blan
 • Mèlan
 • Pwason ble
 • Pwason Buffalo
 • Kap
 • Ba Chili/Lejin Ostral
 • Mewou
 • Fletan
 • Mahi mahi/Dofen
 • Lòt
 • Sebas
 • Chabonye
 • Brèm
 • Vivano
 • Makwo Panyòl
 • Ba Reye (oseyan)
 • Dàn dore (Oseyan Atlantik)
 • Ton, albakò/ton blan, konsève ak fre/jele
 • Ton, albakò
 • Akoupa/twit
 • Croaker blan/Croaker pasifik
 • Makwo wa
 • Makè
 • Oplostèt oranj
 • Reken
 • Espadon
 • Dàn dore (Gòlf Meksik)
 • Ton, ton obèz
Side-Lying

POZISYON KOUCHE SOU KOTE

 1. Pou tete dwat la, kouche sou bò dwat ou avèk tibebe w la ki ba w fas.
 2. Rale tibebe w la toupre w. Bouch tibebe w la ta dwe nan nivo pwent tete w.
 3. Nan pozisyon sa, ou ka bèse do tibebe w la avèk bra gòch epi soutni tèt ou avèk bra dwa ou ak/oswa zòrye yo.
 4. Kenbe gwo rad ak rad kabann yo lwen tibebe w la.
 5. Chanje pou tete gòch la.

Pozisyon sa itil lè:

cross-cradle

POZISYON TRANSVÈSAL

 1. Pou tete dwat la, itilize bra goch ou pou kenbe tèt tibebe w la nan tete dwat ou ak kò bebe a nan direkyon bò gòch ou. Yon zòrye sou janm ou ka ede sipòte bra gòch ou.
 2. Mete men gòch ou dousman dèyè zòrèy ak kou tibebe w la, kote pous ak endèks ou dèyè chak zòrèy epi pla men ou ant omoplat tibebe a. Vire kò tibebe a nan sans kò w pou vant ou yo ka ap touche.
 3. Kenbe tete ou tankou ou t ap peze yon sandwich. Pou pwoteje do w, evite bese nan direksyon tibebe w la. Olye de sa, rale tibebe w la sou ou.
 4. Pandan bouch tibebe w la ouvri, pouse dousman avèk pla men gòch ou sou tèt tibebe a pou ede li pran tete a. Asire ou kenbe dwèt ou yo lwen.
 5. Chanje pou tete gòch la.

Pozisyon sa itil lè:

Football

POZISYON ANBREYAJ OSWA “FOUTBÒL AMERIKEN”

 1. Pou tete dwat la, kenbe nivo tibebe w la, fas devan sou kote dwat ou.
 2. Mete tèt tibebe w la toupre pwent tete w epi sipòte do li ak janm li anba bra dwat ou.
 3. Kenbe baz tèt tibebe w la avèk pla men dwat ou. Yon zòrye anba bra dwat ou ka ede sipòte pwa tibebe w la.
 4. Pou pwoteje do w, evite bese nan direksyon tibebe w la. Rale li vin jwenn ou pito.
 5. Chanje pou tete gòch la.

Pozisyon sa itil lè:

CRADLE hold

POZISYON BÈSO

 1. Pou tete dwat la, bèse tibebe w la avèk bra dwat ou. Tibebe w la pral sou bò gòch li sou janm ou, fas li nan nivo pwent tete a.
 2. Tèt tibebe w la pral repoze sou avanbra dwat ou kote do tibebe w la ap nan pati pa anndan bra ak pla men ou.
 3. Vire vant tibebe w la nan direksyon vant ou. Men gòch ou lib pou sipòte tete w, si nesesè. Zòrye yo kapab ede sipòte bra ak koud ou.
 4. Pou pwoteje do w, evite bese nan direksyon tibebe w la. Olye de sa, rale tibebe w la sou ou.
 5. Chanje pou tete gòch la.

Pozisyon sa itil lè:

laid-back

POZISYON KAGE

 1. Panche pa dèyè sou yon zòrye kote vant tibebe w la touche pa w epi tèt li nan nivo bra a. Gen kèk manman ki twouve chita prèske drèt fonksyone byen. Lòt yo prefere panche dèyè epi kouche prèske plat.
 2. Ou ka mete machwè tibebe w la sou tete w oswa ou ka vle itilize yon men pou kenbe tete w toupre tibebe w la. Sa depann de ou ak sa ou santi ki mye a.
 3. Tibebe w la natirèlman ap jwenn pwent tete w epi kòmane souse.

Pozisyon kenbe sa itil lè: