Kijan Lèt Ou a Pwodui

Kijan Lèt Ou a Pwodui

TIBEBE W LA EDE W PWODUI LÈT NAN TETE AK RALE LÈT NAN TETE OU.

Plis lèt tibebe w la bwè se plis lèt kò w ap pwodui. Konnen kijan lèt ou pwodui kapab ede ou pi byen konprann pwosesis bay tete a.

TETE A FÈT AK PLIZYÈ PATI:

Areyòl:
Pati po ki pi fonse sou tete a alantou pwent tete a
Pwent tete:
Pati piti ki leve nan sant areyòl la
Alveyòl:
Ti sak nan fòm rezen
Lobil:
Yon gwoup alveyòl
Kanal Lèt:
Tib yo ki pote lèt la nan pwent tete a
Lòb:
Pati nan tete a ki pwodui lèt; chak lòb gen ladan alveyòl ak kanal lèt
Breast parts creole

Aksyon bay tete a – tibebe w la ap souse tete w – voye siyal bay sèvo a pou libere òmòn yo. Òmòn sa yo rele pwolaktin ak oksitosin. Pwolaktin nan lakòz alveyòl ou pwodui lèt tete. Oksitosin lan lakòz ti misk alantou alveyòl la peze lèt la soti atravè kanal lèt yo

Pasaj lèt la desann nan kanal yo rele reflèks "evakyasyon".

Evakyasyon rive nan anpil ka, sa gen ladan:

Reflèks evakyasyon an ka rive tou lè:

Liberasyon pwolaktin ak oksitosin nan ka fè ou santi yon gwo nesesite pou w avèk tibebe w la.

Side-Lying

POZISYON KOUCHE SOU KOTE

 1. Pou tete dwat la, kouche sou bò dwat ou avèk tibebe w la ki ba w fas.
 2. Rale tibebe w la toupre w. Bouch tibebe w la ta dwe nan nivo pwent tete w.
 3. Nan pozisyon sa, ou ka bèse do tibebe w la avèk bra gòch epi soutni tèt ou avèk bra dwa ou ak/oswa zòrye yo.
 4. Kenbe gwo rad ak rad kabann yo lwen tibebe w la.
 5. Chanje pou tete gòch la.

Pozisyon sa itil lè:

cross-cradle

POZISYON TRANSVÈSAL

 1. Pou tete dwat la, itilize bra goch ou pou kenbe tèt tibebe w la nan tete dwat ou ak kò bebe a nan direkyon bò gòch ou. Yon zòrye sou janm ou ka ede sipòte bra gòch ou.
 2. Mete men gòch ou dousman dèyè zòrèy ak kou tibebe w la, kote pous ak endèks ou dèyè chak zòrèy epi pla men ou ant omoplat tibebe a. Vire kò tibebe a nan sans kò w pou vant ou yo ka ap touche.
 3. Kenbe tete ou tankou ou t ap peze yon sandwich. Pou pwoteje do w, evite bese nan direksyon tibebe w la. Olye de sa, rale tibebe w la sou ou.
 4. Pandan bouch tibebe w la ouvri, pouse dousman avèk pla men gòch ou sou tèt tibebe a pou ede li pran tete a. Asire ou kenbe dwèt ou yo lwen.
 5. Chanje pou tete gòch la.

Pozisyon sa itil lè:

Football

POZISYON ANBREYAJ OSWA “FOUTBÒL AMERIKEN”

 1. Pou tete dwat la, kenbe nivo tibebe w la, fas devan sou kote dwat ou.
 2. Mete tèt tibebe w la toupre pwent tete w epi sipòte do li ak janm li anba bra dwat ou.
 3. Kenbe baz tèt tibebe w la avèk pla men dwat ou. Yon zòrye anba bra dwat ou ka ede sipòte pwa tibebe w la.
 4. Pou pwoteje do w, evite bese nan direksyon tibebe w la. Rale li vin jwenn ou pito.
 5. Chanje pou tete gòch la.

Pozisyon sa itil lè:

CRADLE hold

POZISYON BÈSO

 1. Pou tete dwat la, bèse tibebe w la avèk bra dwat ou. Tibebe w la pral sou bò gòch li sou janm ou, fas li nan nivo pwent tete a.
 2. Tèt tibebe w la pral repoze sou avanbra dwat ou kote do tibebe w la ap nan pati pa anndan bra ak pla men ou.
 3. Vire vant tibebe w la nan direksyon vant ou. Men gòch ou lib pou sipòte tete w, si nesesè. Zòrye yo kapab ede sipòte bra ak koud ou.
 4. Pou pwoteje do w, evite bese nan direksyon tibebe w la. Olye de sa, rale tibebe w la sou ou.
 5. Chanje pou tete gòch la.

Pozisyon sa itil lè:

laid-back

POZISYON KAGE

 1. Panche pa dèyè sou yon zòrye kote vant tibebe w la touche pa w epi tèt li nan nivo bra a. Gen kèk manman ki twouve chita prèske drèt fonksyone byen. Lòt yo prefere panche dèyè epi kouche prèske plat.
 2. Ou ka mete machwè tibebe w la sou tete w oswa ou ka vle itilize yon men pou kenbe tete w toupre tibebe w la. Sa depann de ou ak sa ou santi ki mye a.
 3. Tibebe w la natirèlman ap jwenn pwent tete w epi kòmane souse.

Pozisyon kenbe sa itil lè: