Gen yon Bon Priz

Gen yon Bon Priz

Kèlkeswa jan ou kenbe tibebe w la pandan l ap tete, li enpòtan pou nou gen yon bon priz. Yon bon priz ap ede ou santi w konfòtab ak pèmèt tibebe w la rale pifò lèt.

KONSÈY POU YON BON PRIZ:

Kreye yon anviwònman trankil

Bay tete pral pi fasil lè ou menm ak tibebe w la detann ak trankil. Jwenn yon chèz konfòtab ak pozisyon ke ou santi w an sekirite ak jwenn sipò. Eseye pase kèk mizik dous ak trankil.

Kenbe tibebe w la po-nan-po

Kenbe tibebe w la, mete sèlman yon kouchèt, sou pwatrin ou san rad. Kenbe tibebe w la dwat ant tete w epi jis pwofite tibebe w la pandan yon tan san okenn panse pou bay tete.

Kite tibebe w la dirije

Yon fason pou pèmèt tibebe w la gen yon bon priz se kite l dirije ak swiv ensten natirèl li pou souse. Pèmèt tibebe w la chèche tete a ka retire kèk presyon sou ou epi ede kenbe tibebe w la trankil ak relache. Si tibebe w la pa grangou, l ap rete tache nan tete w. Si li grangou, tibebe w la pral balanse tèt li kont ou menm, eseye fè kontak vizyèl ak ajite.

Sipòte ak ede tibebe w men pa fòse li pran l.

Tibebe w la ka bezwen èd pou li byen pran tete a premye fwa. Itilize yon bra pou sipòte tèt tibebe w la ak zepòl ou pandan l ap chèche tete w. Itilize lòt bra ou pou sipòte tete w nan itilize yon pozisyon C oswa pozisyon U. Lè manton tibebe w la touche tete w, presyon fèm nan pral fè li ouvri bouch li laj ak anwo pwent tete a.

Pandan l ap peze manton li sou tete a ak ouvri bouch li, li ta dwe jwenn yon bon priz. Lè tibebe w la gen yon bon priz, li kapab respire nan tete w epi tounen li yo ap ouvri pou kite lè antre. Tcheke pou asire tete w pa bloke tounen tibebe w la.

POZISYON C

POZISYON U

SIY YON BON PRIZ
JWENN YON BON PRIZ

Satiyèt lèv tibebe w la pou ankouraje li ouvri laj.

Rale tibebe w la toupre pou manton an ak machwè enferyè a antre nan tete w anvan.

Veye lèv enferyè a ak dirije l osi lwen posib nan baz pwent tete a, pou tibebe a ka pran yon gwo bouche tete.

Satiyèt lèv tibebe w la pou ankouraje li ouvri laj.

Rale tibebe w la toupre pou manton an ak machwè enferyè a antre nan tete w anvan.

Veye lèv enferyè a ak dirije l osi lwen posib nan baz pwent tete a, pou tibebe a ka pran yon gwo bouche tete.

Side-Lying

POZISYON KOUCHE SOU KOTE

 1. Pou tete dwat la, kouche sou bò dwat ou avèk tibebe w la ki ba w fas.
 2. Rale tibebe w la toupre w. Bouch tibebe w la ta dwe nan nivo pwent tete w.
 3. Nan pozisyon sa, ou ka bèse do tibebe w la avèk bra gòch epi soutni tèt ou avèk bra dwa ou ak/oswa zòrye yo.
 4. Kenbe gwo rad ak rad kabann yo lwen tibebe w la.
 5. Chanje pou tete gòch la.

Pozisyon sa itil lè:

cross-cradle

POZISYON TRANSVÈSAL

 1. Pou tete dwat la, itilize bra goch ou pou kenbe tèt tibebe w la nan tete dwat ou ak kò bebe a nan direkyon bò gòch ou. Yon zòrye sou janm ou ka ede sipòte bra gòch ou.
 2. Mete men gòch ou dousman dèyè zòrèy ak kou tibebe w la, kote pous ak endèks ou dèyè chak zòrèy epi pla men ou ant omoplat tibebe a. Vire kò tibebe a nan sans kò w pou vant ou yo ka ap touche.
 3. Kenbe tete ou tankou ou t ap peze yon sandwich. Pou pwoteje do w, evite bese nan direksyon tibebe w la. Olye de sa, rale tibebe w la sou ou.
 4. Pandan bouch tibebe w la ouvri, pouse dousman avèk pla men gòch ou sou tèt tibebe a pou ede li pran tete a. Asire ou kenbe dwèt ou yo lwen.
 5. Chanje pou tete gòch la.

Pozisyon sa itil lè:

Football

POZISYON ANBREYAJ OSWA “FOUTBÒL AMERIKEN”

 1. Pou tete dwat la, kenbe nivo tibebe w la, fas devan sou kote dwat ou.
 2. Mete tèt tibebe w la toupre pwent tete w epi sipòte do li ak janm li anba bra dwat ou.
 3. Kenbe baz tèt tibebe w la avèk pla men dwat ou. Yon zòrye anba bra dwat ou ka ede sipòte pwa tibebe w la.
 4. Pou pwoteje do w, evite bese nan direksyon tibebe w la. Rale li vin jwenn ou pito.
 5. Chanje pou tete gòch la.

Pozisyon sa itil lè:

CRADLE hold

POZISYON BÈSO

 1. Pou tete dwat la, bèse tibebe w la avèk bra dwat ou. Tibebe w la pral sou bò gòch li sou janm ou, fas li nan nivo pwent tete a.
 2. Tèt tibebe w la pral repoze sou avanbra dwat ou kote do tibebe w la ap nan pati pa anndan bra ak pla men ou.
 3. Vire vant tibebe w la nan direksyon vant ou. Men gòch ou lib pou sipòte tete w, si nesesè. Zòrye yo kapab ede sipòte bra ak koud ou.
 4. Pou pwoteje do w, evite bese nan direksyon tibebe w la. Olye de sa, rale tibebe w la sou ou.
 5. Chanje pou tete gòch la.

Pozisyon sa itil lè:

laid-back

POZISYON KAGE

 1. Panche pa dèyè sou yon zòrye kote vant tibebe w la touche pa w epi tèt li nan nivo bra a. Gen kèk manman ki twouve chita prèske drèt fonksyone byen. Lòt yo prefere panche dèyè epi kouche prèske plat.
 2. Ou ka mete machwè tibebe w la sou tete w oswa ou ka vle itilize yon men pou kenbe tete w toupre tibebe w la. Sa depann de ou ak sa ou santi ki mye a.
 3. Tibebe w la natirèlman ap jwenn pwent tete w epi kòmane souse.

Pozisyon kenbe sa itil lè: