Jwenn Sipò ak Enfòmasyon

Jwenn Sipò ak Enfòmasyon

Anpil manman bezwen èd pou bay tete. Bon nouvèl la sè ke gen anpil moun ou kapab kontakte pou w jwenn èd ak sipò - sa gen ladan WIC!

Monte yon ekip alètman. Gen yon sistèm sipò enpòtan pou siksè w nan bay tete. Deside kiyès ou vle genyen nan ekip ou epi pale ak li sou objektif alètman ou yo.

Ekip Sipò Alètman Ou Ka Gen Ladan:

Pèonèl WIC

WIC gen ekspè nan alètman – konsiltan nan laktasyon ak konseye kòlèg – ki pare pou sipòte objektif alètman ou yo. WIC kapab reponn kesyon ak ede ak difikilte pou bay tete yo.

Kijan WIC sipòte alètman:

Ou pa poukont ou nan pakou bay tete ou a. Jis rele pou w jwenn èd!

Patnè ak Manm Fanmi Ou

Bay tete se plis ke yon fason pou w nouri yon tibebe — li tounen yon mòd lavi. Papa, patnè, manm fanmi ak lòt moun ki bay sipò kapab patisipe nan alètman an tou.

KIJAN PATNÈ OU AK MANM FANMI AN KAPAB SIPÒTE OU:

Sipò manman-a-manman

Lòt manman ki bay tete se yon gwo sous sipò. Yo kapab pataje konsèy ak ofri bon konsèy. Yo ka pataje tou istwa alètman pèsonèl yo ki pral enspire ak reyasire ou.

FASON POU W KONEKTE AK LÒT MANMAN KI BAY TETE:

Kèk pwogram WIC ofri konseye kòlèg. “Kòlèg” vle di konseye a te bay pwòp tibebe li tete epi kapab ede lòt manman bay tete.

Mande WIC, doktè ou oswa lòt ekspè alètman pou sijere w yon gwoup sipò.

Sant sa yo ka ofri gwoup sipò. Kèk nan resous yo gen ladan:

Sit rezo sosyal ak tablo mesaj yo kapab ede ou konekte avèk lòt manman.

Sa yo se gwo sistèm sipò men li pi bon pou w pa konte sou rezo sosyal pou konsèy medikal oswa sipò klinik sou alètman. Pou difikilte tankou doulè nan pwent tete oswa pwoblèm pwodiksyon lèt, pale ak WIC, doktè ou oswa lòt ekspè nan alètman pito.

Pwofesyonèl

Pou plis enfòmasyon sou Baby-Friendly® hospitals, ale sou www.babyfriendlyusa.org.

Side-Lying

POZISYON KOUCHE SOU KOTE

 1. Pou tete dwat la, kouche sou bò dwat ou avèk tibebe w la ki ba w fas.
 2. Rale tibebe w la toupre w. Bouch tibebe w la ta dwe nan nivo pwent tete w.
 3. Nan pozisyon sa, ou ka bèse do tibebe w la avèk bra gòch epi soutni tèt ou avèk bra dwa ou ak/oswa zòrye yo.
 4. Kenbe gwo rad ak rad kabann yo lwen tibebe w la.
 5. Chanje pou tete gòch la.

Pozisyon sa itil lè:

cross-cradle

POZISYON TRANSVÈSAL

 1. Pou tete dwat la, itilize bra goch ou pou kenbe tèt tibebe w la nan tete dwat ou ak kò bebe a nan direkyon bò gòch ou. Yon zòrye sou janm ou ka ede sipòte bra gòch ou.
 2. Mete men gòch ou dousman dèyè zòrèy ak kou tibebe w la, kote pous ak endèks ou dèyè chak zòrèy epi pla men ou ant omoplat tibebe a. Vire kò tibebe a nan sans kò w pou vant ou yo ka ap touche.
 3. Kenbe tete ou tankou ou t ap peze yon sandwich. Pou pwoteje do w, evite bese nan direksyon tibebe w la. Olye de sa, rale tibebe w la sou ou.
 4. Pandan bouch tibebe w la ouvri, pouse dousman avèk pla men gòch ou sou tèt tibebe a pou ede li pran tete a. Asire ou kenbe dwèt ou yo lwen.
 5. Chanje pou tete gòch la.

Pozisyon sa itil lè:

Football

POZISYON ANBREYAJ OSWA “FOUTBÒL AMERIKEN”

 1. Pou tete dwat la, kenbe nivo tibebe w la, fas devan sou kote dwat ou.
 2. Mete tèt tibebe w la toupre pwent tete w epi sipòte do li ak janm li anba bra dwat ou.
 3. Kenbe baz tèt tibebe w la avèk pla men dwat ou. Yon zòrye anba bra dwat ou ka ede sipòte pwa tibebe w la.
 4. Pou pwoteje do w, evite bese nan direksyon tibebe w la. Rale li vin jwenn ou pito.
 5. Chanje pou tete gòch la.

Pozisyon sa itil lè:

CRADLE hold

POZISYON BÈSO

 1. Pou tete dwat la, bèse tibebe w la avèk bra dwat ou. Tibebe w la pral sou bò gòch li sou janm ou, fas li nan nivo pwent tete a.
 2. Tèt tibebe w la pral repoze sou avanbra dwat ou kote do tibebe w la ap nan pati pa anndan bra ak pla men ou.
 3. Vire vant tibebe w la nan direksyon vant ou. Men gòch ou lib pou sipòte tete w, si nesesè. Zòrye yo kapab ede sipòte bra ak koud ou.
 4. Pou pwoteje do w, evite bese nan direksyon tibebe w la. Olye de sa, rale tibebe w la sou ou.
 5. Chanje pou tete gòch la.

Pozisyon sa itil lè:

laid-back

POZISYON KAGE

 1. Panche pa dèyè sou yon zòrye kote vant tibebe w la touche pa w epi tèt li nan nivo bra a. Gen kèk manman ki twouve chita prèske drèt fonksyone byen. Lòt yo prefere panche dèyè epi kouche prèske plat.
 2. Ou ka mete machwè tibebe w la sou tete w oswa ou ka vle itilize yon men pou kenbe tete w toupre tibebe w la. Sa depann de ou ak sa ou santi ki mye a.
 3. Tibebe w la natirèlman ap jwenn pwent tete w epi kòmane souse.

Pozisyon kenbe sa itil lè: