Mit sou Bay Tete: Jwenn Reyalite yo

Nouvo manman ak fiti manman yo resevwa anpil konsèy sou tibebe. Moun yo jeneralman gen bon entasyon men se pa tout konsèy ki baze sou reyalite. Mit sou alètman yo kouran. Reyalite a sè ke alètman se yon fason sen pou nouri tibebe ou.

Desizyon pou bay tete se yon bagay pèsonèl epi sa ta dwe yon desizyon enfòme.

Bay tete fè mal

Bay tete pa ta dwe yon eksperyans douloure

Menm jan ak aprantisaj nenpòt nouvo konpetans, gen yon peryòd ajisteman. Ou ka gen kèk malèz nan kòmansman pandan ou menm ak tibebe w la ap aprann. Si ou santi doulè, jeneralman se yon siy gen yon bagay ki dwe chanje.

Bay tete fè tete ou tonbe

Se gwosès la ki detire ligaman nan tisi tete ou.

Sa rive menm si ou bay tete oswa pa fè sa. Laj, jenetik ak kantite gwosès ou te genyen jwe yon wòl tou.

Ou pa kapab bay tete si tete ou yo:

Pou pifò fanm, gwosè ak fòm tete yo pa afekte kapasite yo pou bay tete

Ou p ap kapab pwodui ase lèt

Manman yo prèske toujou pwodui ase lèt pou nouri tibebe yo

Kle pou pwodui yon bann lèt se nan bay tibebe ou tete souvan pandan premye 14 jou yo.

Li enpòtan tou pou asire tibebe ou a rale tete a kòmsadwa epi vale.

Tout moun itilize fòmila

Pifò fanm nan Etazini kòmanse bay tete

Gen plis fanm ki bay tete pase sa w panse. Dapre CDC, plis pase 83% fanm nan Etazini kòmanse bay tete. Rechèch pandan 40 ane pase yo te montre ke lèt matènèl se yon chwa bon mache ak sen pou nouri tibebe yo.

Side-Lying

POZISYON KOUCHE SOU KOTE

 1. Pou tete dwat la, kouche sou bò dwat ou avèk tibebe w la ki ba w fas.
 2. Rale tibebe w la toupre w. Bouch tibebe w la ta dwe nan nivo pwent tete w.
 3. Nan pozisyon sa, ou ka bèse do tibebe w la avèk bra gòch epi soutni tèt ou avèk bra dwa ou ak/oswa zòrye yo.
 4. Kenbe gwo rad ak rad kabann yo lwen tibebe w la.
 5. Chanje pou tete gòch la.

Pozisyon sa itil lè:

cross-cradle

POZISYON TRANSVÈSAL

 1. Pou tete dwat la, itilize bra goch ou pou kenbe tèt tibebe w la nan tete dwat ou ak kò bebe a nan direkyon bò gòch ou. Yon zòrye sou janm ou ka ede sipòte bra gòch ou.
 2. Mete men gòch ou dousman dèyè zòrèy ak kou tibebe w la, kote pous ak endèks ou dèyè chak zòrèy epi pla men ou ant omoplat tibebe a. Vire kò tibebe a nan sans kò w pou vant ou yo ka ap touche.
 3. Kenbe tete ou tankou ou t ap peze yon sandwich. Pou pwoteje do w, evite bese nan direksyon tibebe w la. Olye de sa, rale tibebe w la sou ou.
 4. Pandan bouch tibebe w la ouvri, pouse dousman avèk pla men gòch ou sou tèt tibebe a pou ede li pran tete a. Asire ou kenbe dwèt ou yo lwen.
 5. Chanje pou tete gòch la.

Pozisyon sa itil lè:

Football

POZISYON ANBREYAJ OSWA “FOUTBÒL AMERIKEN”

 1. Pou tete dwat la, kenbe nivo tibebe w la, fas devan sou kote dwat ou.
 2. Mete tèt tibebe w la toupre pwent tete w epi sipòte do li ak janm li anba bra dwat ou.
 3. Kenbe baz tèt tibebe w la avèk pla men dwat ou. Yon zòrye anba bra dwat ou ka ede sipòte pwa tibebe w la.
 4. Pou pwoteje do w, evite bese nan direksyon tibebe w la. Rale li vin jwenn ou pito.
 5. Chanje pou tete gòch la.

Pozisyon sa itil lè:

CRADLE hold

POZISYON BÈSO

 1. Pou tete dwat la, bèse tibebe w la avèk bra dwat ou. Tibebe w la pral sou bò gòch li sou janm ou, fas li nan nivo pwent tete a.
 2. Tèt tibebe w la pral repoze sou avanbra dwat ou kote do tibebe w la ap nan pati pa anndan bra ak pla men ou.
 3. Vire vant tibebe w la nan direksyon vant ou. Men gòch ou lib pou sipòte tete w, si nesesè. Zòrye yo kapab ede sipòte bra ak koud ou.
 4. Pou pwoteje do w, evite bese nan direksyon tibebe w la. Olye de sa, rale tibebe w la sou ou.
 5. Chanje pou tete gòch la.

Pozisyon sa itil lè:

laid-back

POZISYON KAGE

 1. Panche pa dèyè sou yon zòrye kote vant tibebe w la touche pa w epi tèt li nan nivo bra a. Gen kèk manman ki twouve chita prèske drèt fonksyone byen. Lòt yo prefere panche dèyè epi kouche prèske plat.
 2. Ou ka mete machwè tibebe w la sou tete w oswa ou ka vle itilize yon men pou kenbe tete w toupre tibebe w la. Sa depann de ou ak sa ou santi ki mye a.
 3. Tibebe w la natirèlman ap jwenn pwent tete w epi kòmane souse.

Pozisyon kenbe sa itil lè: